Polityka prywatności

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
  osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
  www.furnival.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
  2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest
  Waldemar Ilski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FURNIVAL
  Sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym (82-310 Elbląg), ul. Nefrytowa
  11, wpisaną do VIII prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, NIP:
  5783157877, REGON: 523555701, zwany dalej FURNIVAL.
  3. Dane osobowe zbierane przez FURNIVAL za pośrednictwem Sklepu
  Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
  również RODO.
  4. FURNIVAL dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności
  Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
  § 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz
  podstawa prawna
  1. FURNIVAL zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób
  fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą
  lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub
  jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa
  przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
  2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
  1/11
  indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
  prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
  Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
  umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
  umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania
  umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą
  elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą
  na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1
  lit. a RODO);
  d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
  Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
  elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
  umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO).
  3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko.
  4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
  ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
  hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
  5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
  następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
  6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
  poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
  7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój
  adres e-mail.
  8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje
  następujące dane:
  a) adres e-mail;
  2/11
  b) imię i nazwisko;
  c) numer telefonu.
  9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
  dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
  Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
  przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
  informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
  czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna
  – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
  poprawie funkcjonalności tych usług.
  11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane
  niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania
  z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane
  dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
  Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
  roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna –
  prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
  roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
  państwowymi.
  12. Przekazanie danych osobowych do FURNIVAL jest dobrowolne, w związku
  z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że
  niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji
  uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku
  składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie
  i realizację zamówienia Klienta.
  § 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane
  oraz jak długo są przechowywane?
  1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
  korzysta FURNIVAL przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy
  usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień
  umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom FURNIVAL co do celów
  i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo
  samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. FURNIVAL korzysta z dostawców, którzy
  przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie FURNIVAL. Należą
  do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe,
  3/11
  dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu
  w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii
  marketingowych;
  b) Administratorzy. FURNIVAL korzysta z dostawców, którzy nie działają
  wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania
  danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności
  elektronicznych oraz bankowe.
  2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  a) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
  zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
  FURNIVAL tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
  zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
  roszczeń jakie może podnosić FURNIVAL i jakie mogą być podnoszone
  wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
  przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe
  oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –
  trzy lata.
  b) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
  umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
  FURNIVAL tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po
  tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
  roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
  przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe
  oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –
  trzy lata.
  4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe
  mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia
  zamówionych towarów.
  5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system tpay.com, jego
  dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji
  płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu
  (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
  w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000412357.
  6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom
  lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu
  Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem
  Internetowym.
  7. W przypadku gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego
  (Newsletter) na jego adres e-mail FURNIVAL będzie wysyłać wiadomości
  4/11
  elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych
  produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
  8. W przypadku skierowania żądania FURNIVAL udostępnia dane osobowe
  uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom
  organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
  Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  § 3 Mechanizm cookies, adres IP
  1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
  są one przez FURNIVAL na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep
  Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie
  zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia”
  oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje
  zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane
  przez FURNIVAL produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych
  potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość
  opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów
  w Sklepie Internetowym.
  2. FURNIVAL wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
  wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
  urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
  z komputerów Klientów.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
  Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
  Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
  danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
  Klientów.
  3. FURNIVAL wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
  Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
  nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
  wpisywać loginu i hasła;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
  sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
  ulepszanie jej struktury i zawartości.
  4. FURNIVAL wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
  5/11
  społecznościowego facebook.com (administrator cookies
  zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland
  z siedzibą w Irlandii);
  b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta
  z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords
  (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  c) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej
  lokalizację biura FURNIVAL, za pomocą serwisu internetowego
  maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc
  z siedzibą w USA);
  d) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
  pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
  cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA);
  e) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
  internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
  zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
  5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
  Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
  do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
  lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci
  mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
  komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
  Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
  wymagają plików cookies.
  6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych
  przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer;
  b) przeglądarka Microsoft EDGE;
  c) przeglądarka Mozilla Firefox;
  d) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
  e) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
  f) przeglądarka Opera.
  7. FURNIVAL może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
  przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez
  dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.
  W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj.
  zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest
  wykorzystywany przez FURNIVAL przy diagnozowaniu problemów
  technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu,
  z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna
  przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także
  w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających
  6/11
  serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści
  Sklepu Internetowego.
  8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
  FURNIVAL nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na
  nich obowiązujące.
  § 4 Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił FURNIVAL.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
  FURNIVAL zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
  konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
  funkcjonalności, które zgodnie z prawem FURNIVAL może świadczyć
  jedynie za zgodą.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna:
  art. 21 RODO.
  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego
  danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli FURNIVAL przetwarza
  jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing
  produktów i usług FURNIVAL, prowadzenie statystyki korzystania
  z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie
  korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
  marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
  sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
  profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i FURNIVAL nie będzie miał
  innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane
  osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient
  wniósł sprzeciw.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) –
  podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
  danych osobowych.
  b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
  7/11
  zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
  przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
  marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
  Państwa członkowskiego, któremu FURNIVAL podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
  społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
  z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, FURNIVAL może
  zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również
  do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
  na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu
  podlega FURNIVAL. Dotyczy to w szczególności danych osobowych
  obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane
  zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
  związanych z korzystaniem z usług FURNIVAL, czy też dodatkowo
  adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru
  zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
  skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
  świadczeniem usług.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art.
  18 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
  osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
  uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
  z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
  objętych żądaniem. FURNIVAL nie będzie też wysyłał żadnych
  komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
  osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
  wówczas FURNIVAL ogranicza ich wykorzystanie na czas
  potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
  jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
  usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
  8/11
  zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
  Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
  ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
  względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
  i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
  Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
  5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
  przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
  przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
  odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
  danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
  określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
  możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
  oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
  tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
  z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
  nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
  dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
  osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki
  Prywatności.
  7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
  Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
  siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
  żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
  bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
  możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
  Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
  powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
  i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
  administratora danych osobowych.
  8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
  9/11
  z powyższych praw, FURNIVAL spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
  Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań
  – FURNIVAL nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je
  w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie
  miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz
  jego przyczynach.
  9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
  przysługujących mu uprawnień.
  10. Klient ma prawo żądać od FURNIVAL przekazania kopii standardowych
  klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki
  Prywatności.
  11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  § 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło
  1. FURNIVAL zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas
  przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta
  w Serwisie. FURNIVAL stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną
  z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania
  przesyłanych danych przez sieć Internet.
  2. W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
  w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
  wygenerowanie nowego hasła. FURNIVAL nie wysyła przypomnienia hasła.
  Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób
  uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła
  należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij
  hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie
  Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
  rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość
  elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza
  udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał
  możliwość ustalenia nowego hasła.
  3. FURNIVAL nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji
  elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności
  hasła dostępowego do konta Klienta.
  § 6 Zmiany Polityki Prywatności
  10/11
  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym FURNIVAL poinformuje
  Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
  [email protected]
  3. Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 r